Select Page

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2019/20

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2019/20

Zap. št. IZBIRNI PREDMET KRATICA Razred Učitelj
1. Ansambelska igra ANI 7. Gorazd Pintar
2. Likovno snovanje I LS1 7. Milojka Bozovičar Gantar
3. Latinščina I LI1 7. Matej Prevc
4. Nemščina I NI1 7. Tjaša Jarc
5. Urejanje besedil UBE 7. Majda Šubic
6. Obdelava gradiv: les OGL 7. Janez Beguš
7. Šport za sprostitev ŠSP 7. Mara Peternelj
8. Glasbena dela GLD 8. Gorazd Pintar
9. Likovno snovanje II LS2 8. Milojka Bozovičar Gantar
10. Nemščina II NI2 8. Tjaša Jarc
11. Obdelava gradiv: kovine OGK 8. Janez Beguš
12. Šport za zdravje ŠZZ 8. Bernarda Pohleven
13. Likovno snovanje III LS3 9. Milojka Bozovičar Gantar
14. Nemščina III NI3 9. Tjaša Jarc
15. Latinščina III LI3 9. Matej Prevc
16. Izbrani šport – Nogomet IŠPN 9. Jože Kordiš
Izbrani šport – Odbojka IŠPO 9. Bernarda Pohleven
17. Računalniško omrežje ROM 9. Majda Šubic
18. Načini prehranjevanja NPH 9. Jana Ržen
19. Poskusi v kemiji POK 8., 9. Tina Osterman
20. Organizmi v naravi in umetnem okolju ONA 7., 8., 9. Jana Ržen
21. Filmska vzgoja FVZ 7., 8., 9. Majda Šubic
22. Sodobna priprava hrane SPH 7., 8., 9. Blažka Ravnikar
23. Turistična vzgoja TVZ 7., 8., 9. Branka Svoljšak
24. Šolsko novinarstvo ŠNO 7., 8., 9. Sabina Leben

 

 

Spoštovani starši in učenci!

Učenci 6., 7. in 8. razreda boste do torka, 9. 4. 2019, s pomočjo staršev izbrali obvezne izbirne predmete, ki jih boste obiskovali v naslednjem šolskem letu. Pripravili smo nabor obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/20 in termine, ko vam jih bodo učitelji predstavili: Ponudba obveznih izbirnih predmetov_1920

Vsebino in dejavnosti obveznih izbirnih predmetov si lahko ogledate na panojih hodnika in v zborniku: Zbornik izbirnih predmetov_1920

Izbirni predmeti pomenijo način prilagajanja individualnim razlikam in interesom posameznika. So obvezni del pouka in se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ. Učenci izberete dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši. V primeru, da izberete tuji jezik, ki obsega dve uri tedensko, izbira že zadostuje za izpolnitev obveznosti obiskovanja izbirnih predmetov. Predmet ali več predmetov lahko izberete iz kateregakoli sklopa (družboslovno-humanistični ali naravoslovno-tehnični).

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj na osnovi pisne vloge staršev, ki jo po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto posredujete na šolo in ji priložite potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo. Vloga za oprostitev IP

Po končanem izboru boste prejeli pisno obvestilo o dodelitvi izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto.

Spremembe glede izbire izbirnega predmeta so možne  do 10. septembra tekočega šolskega leta, vendar le, če skupine niso zasedene oziroma se ne zmanjša število skupin posameznega izbirnega predmeta in če to dopušča učenčev urnik. Sprememba je možna le na podlagi pisne vloge staršev, ki jo učenec prinese pomočnici ravnatelja. VLOGA ZA SPREMEMBO IZBIRE OBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

 

 

(Skupno 443 obiskov, današnjih obiskov 4)
Dostopnost