Skoči na glavno vsebino
Select Page

SVET ZAVODA

OSNOVNE ŠOLE IVANA GROHARJA

Podlubnik 1, 4220 ŠKOFJA LOKA

razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE

 Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, -pop., 65/09-popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15 in 46/16-ZOFVI-L; 25/17 – Zvaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA, 71/23- ZOFVI-P, v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI)

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2024. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, nazivu, morebitnem opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, ter potrdila: potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, izpis delovne dobe iz ZPIZ-a (potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni), izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih/njenih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja, pošljite do vključno 25. 3. 2024 na naslov:

 SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE IVANA GROHARJA, Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”-ne odpiraj.

 Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Kandidati/-ke posredujte tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom.

Svet lahko od kandidata naknadno zahteva overitev kopij dokazil o izpolnjevanju pogojev ali vpogled v originale dokazil.

Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v roku 4 mesecev od objave razpisa.

(Skupno 309 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost